ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

កម្មវិធី​ថ្មី​៖ “​ជួប​ជាមួយ​អ្នកកាសែត​ជើងចាស់​” របស់​ក្លិប​អ្នកកាសែត​កម្ពុជា​នឹង​ចាប់ផ្តើម​លើកដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​

ថ្ងៃទី ៦ កក្កដា ២០១៧ | ម៉ោង ០៦:០៩ | ដោយ៖ ហ្វេន

“​កម្មវិធី​ជួប​ជាមួយ​អ្នកកាសែត​ជើងចាស់​”  ដែលជា​កម្មវិធី​ថ្មី​របស់​ក្លិប​អ្នកកាសែត​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំ ដើម្...

menu
menu