ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧
វីដេអូ

រោង​ចក្រ​កំពុង​សាង​សង់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច

2016-09-15 09:48:24 | ដោយ៖ សុភី

រោង​ចក្រ​កំពុង​សាង​សង់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញត្រូវបានត្រូវបានឆាបឆេះ។ ហេតុការនេះកើតន...

menu
menu