ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧
 សមាជិក្រុម FAN ( First Alert News ) ដែលជាសហស្ថាបនិកបង្កើត FAN ​ឡើង គឺជាក្រុមអ្នក​កា​សែត​បានឆ្លង​កាត់ និង​ប្រ​កប​អា​ជីព​ក្នុង​វិស័យ​សារ​ព័ត៌​មាន​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំកន្លងមក។ អ្នកទាំងអស់ធ្លាប់ជា អ្នក​កា​សែត​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ សារ​ព័ត៌​មានអេឡិច​ត្រូ​និក ទី​ភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​បរទេស វិទ្យុ និង​នៅ​ទូរ​ទស្សន៍៕
menu
menu